مرتضی پرویزی

جناب دکتر پرویزی مدیر و مسول نشریه رخسار زبان است.