صاحب امتیاز و مدیرعلمی واجرایی

مرتضی پرویزی

مرتضی پرویزی

پژوهشگر مطالعات ادبی و زبانشناختی

رشته تحصیلی: ادبیات و زبان شناسی

پست الکترونیک:rokhsaresobh@yahoo.com

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

یوسف اسماعیل زاده

استادیاردانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک:ysmailzadeh@yahoo.com

سردبیر

علی تسلیمی

علی تسلیمی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک:taslimy1340@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه به ترتیب الفبا

یوسف اسماعیل زاده

یوسف اسماعیل زاده

استادیاردانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک:ysmailzadeh@yahoo.com

علی اکبر باقری خلیلی

علی اکبر باقری خلیلی

استاد دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:aabagheri@umz.ac.ir

غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

دانشیار دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:pirouz.40@yahoo.com

علی تسلیمی

علی تسلیمی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک:taslimy1340@yahoo.com

سعید حسام پور

سعید حسام پور

استاد دانشگاه شیراز

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: shessampour@yahoo.com

 عبدالله حسن زاده میرعلی

عبدالله حسن زاده میرعلی

دانشیار دانشگاه سمنان

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:a.hasanzadeh@semnan.ac.ir

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

پستالکترونیکی:d.hosaeini54@gmail.com

   نسرین رحیمیه

نسرین رحیمیه

استاد دانشگاه کالیفرنیا

رشته تحصیلی: ادبیات تطبیقی

پست الکترونیکی:nasrin.rahimieh@uci.edu

حمیدرضا شعیری

حمیدرضا شعیری

استاددانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فرانسه

پست الکترونیکی:shairi@modares.ac.ir

جیهاد شکری رشید

جیهاد شکری رشید

دانشیار دانشگاه صلاح الدین اربیل، عراق

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:Jihad.shukri@gmal.com

  مرتضی محسنی

مرتضی محسنی

دانشیار دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: mohseni@umz.ac.ir

فاطمه مدرسی

فاطمه مدرسی

استاد دانشگاه ارومیه

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:fatemeh.modarresi@yahoo.com

 علیرضا منوچهریان

علیرضا منوچهریان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

پست.لکترونیکی:manochehrian.alireza@gmail.com

علی(پدرام) میرزایی

علی(پدرام) میرزایی

دانشیار دانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: p_mirzaie@pnu.ac.ir

هنگامه واعظی

هنگامه واعظی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی :زبانشناسی

پست الکترونیک:hengamehvaezi@yahoo.com

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

هنگامه واعظی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی :زبانشناسی

پست الکترونیک:hengamehvaezi@yahoo.com

ویراستارفارسی

مرتضی پرویزی

مرتضی پرویزی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی وزبانشناسی

پست الکترونیکی: rokhsaresobh@yahoo.com

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله