شماره جاری

سال پنجم/شماره هفدهم/ تابستان 1400

۱-بازبینی ساخت دستوری جمله در نظریه‌های زبان‌شناسی معاصر بر اساس دستورهای نگارش‌یافته در زبان فارسی5-25 صادق افتخاري فر مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۲-بررسی رابطه میان قالب­های معنایی واژه «خشک» بر اساس نظریه معناشناسی قالبی26-48 زلفا ایمانی  مشاهده مقاله|اصل مقاله  3-خویشاوندی زبان‌ها و خاستگاه زبان لاتین در شاخه زبان ایتالی از خانواده زبان‌های هند و اروپایی 49-64

سال پنجم/شماره شانزدهم/ بهار 1400

۱-جامعه‌شناسی رئالیسم جادویی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور 20-5 فرین قره باغی   مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۲-نقد و بررسی نظریه‌های خاستگاه زبان 41-21 دکتر مسعود دهقانی مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۳-بررسی جایگاه زبان لاتین و تحولات تاریخی آن 60-42 دکتر علی فیض ­الهی و نسرین گندمی مشاهده مقاله|مشاهده مقاله ۴-پژوهشی در تعدّد موضوعی و

سال چهارم/شماره سیزدهم/ تابستان ۱۳۹۹

۱-مسأله محوری در اندیشه و شخصیت فردوسی بر پایة نطریة آبراهام مزلو 22-5 دکتر جیهاد شکری رشید   مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۲-فرم در غزل معاصر(با تکیه بر اشعار آرش آذرپیک) 50-23 پروین احمدی و مهوش سلیمانپور   مشاهده مقاله|مشاهده مقاله ۳-منجیات در کیمیای سعادت بر اساس سبک نویسنده 68-51 ناهیده زرعی و دکتر محمدعلی خزانه‌دارلو

سال چهارم/شماره دوازدهم/ بهار ۱۳۹۹

۱-افسانه‌گردانی در بوف کور ص ۱۷-۵ حسین پروانه دیر    مشاهده مقاله|اصل مقاله ۲-بررسی مؤلفه های الگوی تراژدی ارسطو در روایت مم و زین ص ۴۰-۱۸ دکتر جیهاد شکری رشید  مشاهده مقاله| اصل مقاله  ۳-مؤلفه­ های نوستالژی در شعر یدالله بهزاد ص ۶۴-۴۱ دکتر عبدالرضا نادریفر و فراست پیروزی نژاد  مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۴-تحلیل نشانه- معناشناختی

سال سوم/شماره یازدهم/ زمستان ۱۳۹۸

۱-بنیادگرایی انتقادی در آثار نجدی با تکیه بر«گیاهی در قرنطینه»       ص ۱۵-۵ حماد حسین‌زاده دیلمی و فاطمه تسلیمی    مشاهده مقاله|اصل مقاله ۲-کوبیسم و واژانه ص ۳۵-۱۶ علیرضا آذرپیک و پروین احمدی  مشاهده مقاله| اصل مقاله  ۳-ولی و خرق عادت (کرامت) در کشف المحجوب هجویری  ص ۵۹-۳۶ دکتر سیما حاتمی نیا و لیلا مرادی    مشاهده

سال سوم/شماره دهم/ پاییز ۱۳۹۸

۱-بی‌تاریخی همزادان در داستان «یکلیا و تنهایی او»ص ۱۹-۵ دکتر فاطمه کاسی و عاطفه موسی‌پور    مشاهده مقاله|اصل مقاله ۲-ویرانی تجربه در بوف کور ص۲۹-۲۰ دکتر علی تسلیمی  مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-عشق به سه روایت (سیمین بهبهانی، سعادالصباح و امیلی دیکنسون) ص ۶۳-۳۰ دکتر حسن اکبری بیرق و فاطمه نفری  مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۴-تحلیل هرمنوتیکی داستان ترجمه‌

سال سوم/شماره نهم/ تابستان ۱۳۹۸

۱-ساخت واژه در دیوان حافظ ص ۲۲-۵ ساناز صادقی سوره و دکتر ایران کلباسی    مشاهده مقاله|اصل مقاله ۲-تحلیل ساختار روایی دو داستان «در ظهور آهوها» و«کپرهای جن زده»  بهرام حیدری بر اساس نظریه­ ی ژرار ژنت ۴۵-۲۳  علی صفرزاده، دکتر علی ­محمد گیتی ­فروز و دکتر علی بصیری ­پور  مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-تحلیل شخصیت “لیا”

تببین گروتسک در عزاداران بیل

سال سوم/ شماره هشتم/ بهار ۱۳۹۸

۱-پیوند قطبی در آثار غربی با تکیه بر”درآمدی به فلسفه و ادبیات” اسکیلیز ص ۲۴-۵ فاطمه تسلیمی و حماد حسین زاده دیلمی    مشاهده مقاله| اصل مقاله ۲-بررسی استعارۀ قدرت و دانش در نمایشنامۀ کارنامۀ بندار بیدخش ص ۳۹-۲۵ نجمه حیدری و مهرانه معارفوند مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-بررسی گرایش­ های اگزیستانسیالیستی در داستان «روی ماه خداوند را

بافت در زبانشناسی نقش گرا و کاربست های آن در ادبیات کلاسیک فارسی

ابتدای صفحه ابتدای صفحه
تمام حقوق این وب سایت برای نشریه علمی رخسار زبان محفوظ می باشد.