سال چهارم/شماره پانزدهم/ زمستان ۱۳۹۹

۱-سمفونی مردگان، خوانش فوکویی 28-5 رضا البرزی و دکتر نازیلا حیدرزادگان   مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۲-نقد غنای روانشناختی مجموعه‌داستان «تنور و داستان‌های دیگر» هوشنگ مرادی کرمانی با تکیه بر انگارۀ متیو لیپمن 57-29 فرشاد اسکندری شرفی مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۳-بررسی تلمیح در آثار میر نوروز و داراب افسر بختیاری 82-58 ژیلا خانجانی و آذر ایمانی […]