سال سوم/شماره نهم/ تابستان ۱۳۹۸

۱-ساخت واژه در دیوان حافظ ص ۲۲-۵ ساناز صادقی سوره و دکتر ایران کلباسی    مشاهده مقاله|اصل مقاله ۲-تحلیل ساختار روایی دو داستان «در ظهور آهوها» و«کپرهای جن زده»  بهرام حیدری بر اساس نظریه­ ی ژرار ژنت ۴۵-۲۳  علی صفرزاده، دکتر علی ­محمد گیتی ­فروز و دکتر علی بصیری ­پور  مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-تحلیل شخصیت “لیا” […]