سال سوم/ شماره هشتم/ بهار ۱۳۹۸

۱-پیوند قطبی در آثار غربی با تکیه بر”درآمدی به فلسفه و ادبیات” اسکیلیز ص ۲۴-۵ فاطمه تسلیمی و حماد حسین زاده دیلمی    مشاهده مقاله| اصل مقاله ۲-بررسی استعارۀ قدرت و دانش در نمایشنامۀ کارنامۀ بندار بیدخش ص ۳۹-۲۵ نجمه حیدری و مهرانه معارفوند مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-بررسی گرایش­ های اگزیستانسیالیستی در داستان «روی ماه خداوند را […]