سال سوم/شماره دهم/ پاییز ۱۳۹۸

۱-بی‌تاریخی همزادان در داستان «یکلیا و تنهایی او»ص ۱۹-۵ دکتر فاطمه کاسی و عاطفه موسی‌پور    مشاهده مقاله|اصل مقاله ۲-ویرانی تجربه در بوف کور ص۲۹-۲۰ دکتر علی تسلیمی  مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-عشق به سه روایت (سیمین بهبهانی، سعادالصباح و امیلی دیکنسون) ص ۶۳-۳۰ دکتر حسن اکبری بیرق و فاطمه نفری  مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۴-تحلیل هرمنوتیکی داستان ترجمه‌ […]

سال سوم/شماره نهم/ تابستان ۱۳۹۸

۱-ساخت واژه در دیوان حافظ ص ۲۲-۵ ساناز صادقی سوره و دکتر ایران کلباسی    مشاهده مقاله|اصل مقاله ۲-تحلیل ساختار روایی دو داستان «در ظهور آهوها» و«کپرهای جن زده»  بهرام حیدری بر اساس نظریه­ ی ژرار ژنت ۴۵-۲۳  علی صفرزاده، دکتر علی ­محمد گیتی ­فروز و دکتر علی بصیری ­پور  مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-تحلیل شخصیت “لیا” […]

سال سوم/ شماره هشتم/ بهار ۱۳۹۸

۱-پیوند قطبی در آثار غربی با تکیه بر”درآمدی به فلسفه و ادبیات” اسکیلیز ص ۲۴-۵ فاطمه تسلیمی و حماد حسین زاده دیلمی    مشاهده مقاله| اصل مقاله ۲-بررسی استعارۀ قدرت و دانش در نمایشنامۀ کارنامۀ بندار بیدخش ص ۳۹-۲۵ نجمه حیدری و مهرانه معارفوند مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-بررسی گرایش­ های اگزیستانسیالیستی در داستان «روی ماه خداوند را […]