سال دوم/شماره ششم و هفتم/ پاییز و زمستان ۹۷

۱-بررسی مفهوم پدیدار از نگاه مکتب اصالت کلمه صفحه ۲۴-۵ علیرضا آذرپیک و پروین احمدی مشاهده مقاله |  اصل مقاله ۲-تحلیل ساختاری شعر«زمستان» اخوان ثالث  صفحه ۴۶- ۲۵ دکتر امیر حسن مغیث و طاهره موسیوند مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳- بررسی تکنیک‌های نمایشی در شعر سیدمهدی موسوی صفحه ۷۳-۴۷ دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و مهسا زهیری مشاهده مقاله| اصل […]