سال دوم/شماره پنجم/ تابستان ۱۳۹۷

۱-نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیری  صفحه  ۲۷-۵ دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و زهرا رحیمی    مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۲- جلوه اساطیر در دو بیتی‌های فایزدشتی صفحه ۵۰ – ۲۸ سیده فاطمه مهدوی مرتضوی مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-بررسی نام­های مرکب در متن پهلوی زند وهمن یسن صفحه ۶۴ – ۵۱ دکتر فاطمه شیبانی […]