سال دوم/شماره ششم و هفتم/ پاییز و زمستان ۹۷

۱-بررسی مفهوم پدیدار از نگاه مکتب اصالت کلمه صفحه ۲۴-۵ علیرضا آذرپیک و پروین احمدی مشاهده مقاله |  اصل مقاله ۲-تحلیل ساختاری شعر«زمستان» اخوان ثالث  صفحه ۴۶- ۲۵ دکتر امیر حسن مغیث و طاهره موسیوند مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳- بررسی تکنیک‌های نمایشی در شعر سیدمهدی موسوی صفحه ۷۳-۴۷ دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و مهسا زهیری مشاهده مقاله| اصل […]

سال دوم/شماره پنجم/ تابستان ۱۳۹۷

۱-نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیری  صفحه  ۲۷-۵ دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و زهرا رحیمی    مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۲- جلوه اساطیر در دو بیتی‌های فایزدشتی صفحه ۵۰ – ۲۸ سیده فاطمه مهدوی مرتضوی مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-بررسی نام­های مرکب در متن پهلوی زند وهمن یسن صفحه ۶۴ – ۵۱ دکتر فاطمه شیبانی […]

سال دوم/شماره چهارم/ بهار ۱۳۹۷

۱-واژانه و زبانشناسی ساختگرا  صفحه  ۲۱-۵ علیرضا آذرپیک  مشاهده مقاله| اصل مقاله ۲- تحلیل واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن صفحه ۴۵ – ۲۲ پروین احمدی مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-بررسی کاربرد استعاره در گفتار نوجوانان دبیرستانی:رویکردی شناختی صفحه ۷۱ – ۴۶ مریم رشیدی و دکتر مسعود اسدی مشاهده مقاله| اصل مقاله ۴-سیری در زندگی، افکار و اندیشه […]