سال دوم/شماره چهارم/ بهار ۱۳۹۷

۱-واژانه و زبانشناسی ساختگرا  صفحه  ۲۱-۵ علیرضا آذرپیک  مشاهده مقاله| اصل مقاله ۲- تحلیل واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن صفحه ۴۵ – ۲۲ پروین احمدی مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-بررسی کاربرد استعاره در گفتار نوجوانان دبیرستانی:رویکردی شناختی صفحه ۷۱ – ۴۶ مریم رشیدی و دکتر مسعود اسدی مشاهده مقاله| اصل مقاله ۴-سیری در زندگی، افکار و اندیشه […]