سال اول/شماره سوم/ زمستان ۱۳۹۶

  ۱-تحلیل روانکاوانه حکایت عاشق حشیش کشیده از هزار و یک شب بر مبنای نظریه های ژاک لکان صفحه  ۱۷-۵ دکتر محمد تقی یونسی و زیبا درخشیده مشاهده مقاله |  اصل مقاله ۲- تبیین گروتسک در عزاداران بیل صفحه ۳۸ – ۱۸ دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و نیلوفر انصاری مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-استعارات زمان: تئوری استعاره […]