سال اول/ شماره اول/ تابستان ۱۳۹۶

۱- تحلیل و بررسی تطبیقی خسرو وشیرین و خسرونامه با تکیه بر عناصر داستانی صفحه  ۲۵-۷ دکتر رضا فهیمی  مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۲- ساختارکاوی قصه هایی از پو صفحه ۴۳ – ۲۶ دکتر معصومه حامی دوست و دکتر علی تسلیمی مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳- خوانش جامعه شناختی – زیبایی شناختی داستان روز اسب ریزی […]