سال دوم/شماره چهارم/ بهار ۱۳۹۷

۱-واژانه و زبانشناسی ساختگرا  صفحه  ۲۱-۵ علیرضا آذرپیک  مشاهده مقاله| اصل مقاله ۲- تحلیل واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن صفحه ۴۵ – ۲۲ پروین احمدی مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-بررسی کاربرد استعاره در گفتار نوجوانان دبیرستانی:رویکردی شناختی صفحه ۷۱ – ۴۶ مریم رشیدی و دکتر مسعود اسدی مشاهده مقاله| اصل مقاله ۴-سیری در زندگی، افکار و اندیشه […]

سال اول/شماره سوم/ زمستان ۱۳۹۶

  ۱-تحلیل روانکاوانه حکایت عاشق حشیش کشیده از هزار و یک شب بر مبنای نظریه های ژاک لکان صفحه  ۱۷-۵ دکتر محمد تقی یونسی و زیبا درخشیده مشاهده مقاله |  اصل مقاله ۲- تبیین گروتسک در عزاداران بیل صفحه ۳۸ – ۱۸ دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و نیلوفر انصاری مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-استعارات زمان: تئوری استعاره […]

سال اول/ شماره اول/ تابستان ۱۳۹۶

۱- تحلیل و بررسی تطبیقی خسرو وشیرین و خسرونامه با تکیه بر عناصر داستانی صفحه  ۲۵-۷ دکتر رضا فهیمی  مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۲- ساختارکاوی قصه هایی از پو صفحه ۴۳ – ۲۶ دکتر معصومه حامی دوست و دکتر علی تسلیمی مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳- خوانش جامعه شناختی – زیبایی شناختی داستان روز اسب ریزی […]

سال اول/شماره دوم/ پاییز ۱۳۹۶

۱- بررسی جریان سیال ذهن در آینه های دردار هوشنگ گلشیری  ص ۲۹-۵ دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و نیلوفر انصاری مشاهده مقاله| اصل مقاله ۲- بررسی رمان «وقتی سَموم بر تن یک ساق می­وزید» از دیدگاه «رئالیسم وهم­آلود» ص۵۸-۳۰ طیبه کریمی و شهرام مرادی فیروز مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-مولفه­ های زن شدن در داستان کنیزوص۷۳-۵۹ […]