عنوان مقاله (فارسی )

طThematic classification of Layzangan coupletsبقه¬بندیِ موضوعیِ دوبیتی¬های لای¬زنگان

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

    منابع و مراجع