عنوان مقاله (فارسی )

سال چهارم/شماره چهاردهم/ پاییز ۱۳۹۹

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-بررسی واج شناختی زبان ترکی (گونه کهنه اوغاز) 5-29

اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی و تحلیل فرایندهای واجیِ گویش کوهمره سرخی  58-30

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۳-بررسی فرایندهای ساختِ واژه در  مطبوعات سیاسی دهه‌١٣٨٠ ایران59-84

سمیرا ونکی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله 


۴-بررسی تداخل زبانی میان زبان کردی کلهر و زبان فارسی ص 105-85

مهرانگیز برآورده

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-بررسی ساخت ملکی در رمان بادبادک باز: رویکرد رده شناسی 125-106

لیلا قلی پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-الگوریتم‌های تکاملی فالنامۀ شیخ بهائی  151-126

مریم نورنمایی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-بازتولید جهان ذهنی م.امید در تاریخ بر اساس دیدگاه ویلهلم دیلتای 178-152

يعقوب رامشی جان و دکتر سید شاهرخ موسويان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

۸- فایل PDF شماره 14 مجله

منابع و مراجع