سال چهارم/شماره سیزدهم/ تابستان ۱۳۹۹

مقاله پژوهشی

۱-مسأله محوری در اندیشه و شخصیت فردوسی بر پایة نطریة آبراهام مزلو 22-5

دکتر جیهاد شکری رشید

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-فرم در غزل معاصر(با تکیه بر اشعار آرش آذرپیک) 50-23

پروین احمدی و مهوش سلیمانپور

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۳-منجیات در کیمیای سعادت بر اساس سبک نویسنده 68-51

ناهیده زرعی و دکتر محمدعلی خزانه‌دارلو

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله 


۴-بررسی تطبیقی زبان شعری سعدی و منوچهری به طبیعت 79-69

دکترخسرو محمودی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش لای­ زنگانی 99-80

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی اثرات تشویق در بهبود

نارساخوانی

 فارسی 120-100 

دکتر فروغ کاظمی و طوبی دل زنده

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله