عنوان مقاله (فارسی )

سال چهارم/شماره سیزدهم/ تابستان ۱۳۹۹

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-مسأله محوری در اندیشه و شخصیت فردوسی بر پایة نطریة آبراهام مزلو 22-5

دکتر جیهاد شکری رشید

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-فرم در غزل معاصر(با تکیه بر اشعار آرش آذرپیک) 50-23

پروین احمدی و مهوش سلیمانپور

 

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۳-منجیات در کیمیای سعادت بر اساس سبک نویسنده 68-51

ناهیده زرعی و دکتر محمدعلی خزانه‌دارلو

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله 


۴-بررسی تطبیقی زبان شعری سعدی و منوچهری به طبیعت 79-69

دکترخسرو محمودی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش لای­ زنگانی 99-80

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی اثرات تشویق در بهبود

نارساخوانی

 فارسی 120-100 

دکتر فروغ کاظمی و طوبی دل زنده

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7- فایل PDF شماره 13 مجله

 

منابع و مراجع