عنوان مقاله (فارسی )

سال چهارم/شماره دوازدهم/ بهار ۱۳۹۹

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-افسانه‌گردانی در بوف کور ص ۱۷-۵

حسین پروانه دیر

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-بررسی مؤلفه های الگوی تراژدی ارسطو در روایت مم و زین ص ۴۰-۱۸

دکتر جیهاد شکری رشید

 مشاهده مقاله| اصل مقاله 


۳-مؤلفه­ های نوستالژی در شعر یدالله بهزاد ص ۶۴-۴۱

دکتر عبدالرضا نادریفر و فراست پیروزی نژاد

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-تحلیل نشانه- معناشناختی رمان سووشون بر مبنای مکتب پاریس ص ۹۱-۶۵

دکتر احمد ذاکری و فهیمه گلنار

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی تطبیقی شمول معنایی در اشعار سهراب سپهری و نیما یوشیج ص ۱۰۹-۹۲

دکتر فروغ کاظمی و مهسا قاسمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-کارکردهای پسوند«ـَ­ک»ak  و هم ­گروه­ هایِ مهجورِ آن در گویشِ لای­زنگانِ داراب ۱۳۵-۱۱۰

حسن رنجبر

مشاهده مقالهاصل مقاله

7- فایل PDF شماره 12 مجله

 

منابع و مراجع