سال پنجم/شماره هفدهم/ تابستان 1400

مقاله پژوهشی

۱-بازبینی ساخت دستوری جمله در نظریه‌های زبان‌شناسی معاصر بر اساس دستورهای نگارش‌یافته در زبان فارسی5-25

صادق افتخاري فر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی رابطه میان قالب­های معنایی واژه «خشک» بر اساس نظریه معناشناسی قالبی26-48

زلفا ایمانی 

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-خویشاوندی زبان‌ها و خاستگاه زبان لاتین در شاخه زبان ایتالی از خانواده زبان‌های هند و اروپایی 49-64

نسرین گندمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-میدان و نظم گفتمانی در بوف کور 65-79

علی تسلیمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-سهم گرایانه نویسی در مکتب پایاییسم 80-95

پروین اکبریان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-کهن‌الگوی اشخاص درسعادت‌نامة استرآبادی بر اساس نظریة یونگ 96-113

زینب نوروز علی

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله