سال پنجم/شماره هفدهم/ تابستان 1400

۱-بازبینی ساخت دستوری جمله در نظریه‌های زبان‌شناسی معاصر بر اساس دستورهای نگارش‌یافته در زبان فارسی5-25

صادق افتخاري فر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی رابطه میان قالب­های معنایی واژه «خشک» بر اساس نظریه معناشناسی قالبی26-48

زلفا ایمانی 

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-خویشاوندی زبان‌ها و خاستگاه زبان لاتین در شاخه زبان ایتالی از خانواده زبان‌های هند و اروپایی 49-64

نسرین گندمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-میدان و نظم گفتمانی در بوف کور 65-79

علی تسلیمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-سهم گرایانه نویسی در مکتب پایاییسم 80-95

پروین اکبریان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-کهن‌الگوی اشخاص درسعادت‌نامة استرآبادی بر اساس نظریة یونگ 96-113

زینب نوروز علی

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

ابتدای صفحه ابتدای صفحه
تمام حقوق این وب سایت برای نشریه علمی رخسار زبان محفوظ می باشد.