سال پنجم/شماره هفدهم/ تابستان 1400

۱-بازبینی ساخت دستوری جمله در نظریه‌های زبان‌شناسی معاصر بر اساس دستورهای نگارش‌یافته در زبان فارسی5-25

صادق افتخاري فر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی رابطه میان قالب­های معنایی واژه «خشک» بر اساس نظریه معناشناسی قالبی26-48

زلفا ایمانی 

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-خویشاوندی زبان‌ها و خاستگاه زبان لاتین در شاخه زبان ایتالی از خانواده زبان‌های هند و اروپایی 49-64

نسرین گندمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-میدان و نظم گفتمانی در بوف کور 65-79

علی تسلیمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-سهم گرایانه نویسی در مکتب پایاییسم 80-95

پروین اکبریان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-کهن‌الگوی اشخاص درسعادت‌نامة استرآبادی بر اساس نظریة یونگ 96-113

زینب نوروز علی

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 21

مقاله پژوهشی

1-بررسی مؤلفههاي کارناوالی در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها…………………………………..21-5

سهیلا مبارکی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقش بینامتنیت داستان انبیا در شکلگیري زبان رمزي حافظ………………………………………38-22

­­ نصرالله زیرك

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-تطور «essentism»از آغاز تا اکنون………………………………………………..61-39

آرش آذرپیک و نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-بررسی مؤلفههاي مکتب رمانتسیم درداستان کوتاه اشکها اثر دانشور و رمان پر اثر ماتیسن………………………………..81-62

مهسا کاظم پور و لیلا رستم پور اطاقوري

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-فراز و فرود شعر فارسی در عصر خوارزمشاهیان…………………………………..92-82

مسعود مقیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-تأثیر آموزش مشخصه هاي معناشناختی واژگانی بر مهارت خواندن دانش آموزان ایرانی پایۀ سوم ابتدایی مبتلا به نارساخوانی………..108-93

راضیه حسن زاده و  معصومه ارجمندی

مشاهده مقاله|اصل مقاله