سال پنجم/شماره هجدهم/ پاییز 1400

مقاله پژوهشی

۱-تحليل روايت مم و زين بر اساس نظریه  فرايند فرديت يونگ5-26

دکتر جیهاد شکري رشید

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی ویژگی های غزل پست مدرن و پیشینه ی پست مدرنیسم27-43

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-مطالعه نشانه شناختی-انتقادی بازنمایی «برجام» در گفتمان منتقدین44-67

علی بصارتی و فاطمه ظهرابی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-«گفتمان میان‌فرهنگی مینی‌مالیسم بی‌روح  غرب با مینی‌مالیسم تغزلی ایران»68-93

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-کهن‌الگوی موقعیّت‌ در منظومة سعادت‌نامة نظام‌الدین استرآبادی 111-94

دکتر زینب نوروزعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی موسیقی ساقی‌نامه‌های آزاد (نسخۀ خطی)112-132

رحیم سلامت آذر

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

7-برخی از اقسام «اسم» در گویش لای­زنگانی133-156

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

مقالات پر بازدید

سال هفتم/شماره بیست و چهارم/ بهار 1402

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش گفتمانی قهرمان زن و مماشات گفتمانی در داستان لاک صورتی  جلال آلاحمد

مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|ااصل مقاله 


2. بررسی لحن پايدارانه و حماسی در ديوان ناصرخسرو

مهدي پرهام ، فاطمه نيروي آغميوني ، زهرا حسيني

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ «ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻳﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﺭﻳﺲ» ﻭ «ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ» ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺒﻜﻲ

فهیمه شفیعی اصفهانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4.بررسی تکامل الفبای فارسی- عربی از الفبای مانوی

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5.تاریخ به مثابه ابزار توجیه؛ بررسی مجلد ششم تاریخ بیهقی برمبنای نظریة تاریخگرایی نو

معین کمالی‌راد

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6.چند شعر غنایی گورانی(دی. ان. مکنزی)

سید مهدی سجادی

مشاهده مقالهصل مقاله

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

سردبیر

ویراستار انگلیسی

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها