سال پنجم/شماره هجدهم/ پاییز 1400

۱-تحليل روايت مم و زين بر اساس نظریه  فرايند فرديت يونگ5-26

دکتر جیهاد شکري رشید

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی ویژگی های غزل پست مدرن و پیشینه ی پست مدرنیسم27-43

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-مطالعه نشانه شناختی-انتقادی بازنمایی «برجام» در گفتمان منتقدین44-67

علی بصارتی و فاطمه ظهرابی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-«گفتمان میان‌فرهنگی مینی‌مالیسم بی‌روح  غرب با مینی‌مالیسم تغزلی ایران»

68-93

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-کهن‌الگوی موقعیّت‌ در منظومة سعادت‌نامة نظام‌الدین استرآبادی 111-94

دکتر زینب نوروزعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی موسیقی ساقی‌نامه‌های آزاد (نسخۀ خطی)112-132

رحیم سلامت آذر

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

7-برخی از اقسام «اسم» در گویش لای­زنگانی133-156

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

ابتدای صفحه ابتدای صفحه
تمام حقوق این وب سایت برای نشریه علمی رخسار زبان محفوظ می باشد.