سال پنجم/شماره هجدهم/ پاییز 1400

مقاله پژوهشی

۱-تحليل روايت مم و زين بر اساس نظریه  فرايند فرديت يونگ5-26

دکتر جیهاد شکري رشید

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی ویژگی های غزل پست مدرن و پیشینه ی پست مدرنیسم27-43

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-مطالعه نشانه شناختی-انتقادی بازنمایی «برجام» در گفتمان منتقدین44-67

علی بصارتی و فاطمه ظهرابی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-«گفتمان میان‌فرهنگی مینی‌مالیسم بی‌روح  غرب با مینی‌مالیسم تغزلی ایران»68-93

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-کهن‌الگوی موقعیّت‌ در منظومة سعادت‌نامة نظام‌الدین استرآبادی 111-94

دکتر زینب نوروزعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی موسیقی ساقی‌نامه‌های آزاد (نسخۀ خطی)112-132

رحیم سلامت آذر

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

7-برخی از اقسام «اسم» در گویش لای­زنگانی133-156

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله