سال پنجم/شماره نوزدهم/ زمستان 1400

مقاله پژوهشی

۱-تحلیل و نقد شعر «گردش سایه ها» سهراب سپهری از دیدگاه نقد فرمالیستی25-5

محمد مجید اوریادی زنجانی- دکتر علیرضا عرب بافرانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بازکاوی داستان‌های سیاوش و یوسف(ع) بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل51-26

دکتر غلامرضا شمسی- فریبا ایازی روزبهانی

مشاهده مقالهاصل مقاله 


3-بررسی نشانه  ­های موسیقی سبک بلوز با استفاده از نظریه نشانه شناسی پیرس 72-52

سید  محمد موسوی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-بررسی فرایند حذف و درج و تضعیف در گویش گزی با رویکرد نظریه زایشی 94-73

دکتر محمدرضا احمدخانی- دکتر علی کریمی فیروزجائی- بهناز ضرابی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رده شناختی گویش مازندرانی به عنوان گونه ای از زبان های ایرانی 120-95

فهیمه فرازمند

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-تأثیر جنسیت بر سبک داستانی بازی آخر بانو از بلقیس سلیمانی 145-121

فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

مقالات پر بازدید

سال هفتم/شماره بیست و چهارم/ بهار 1402

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش گفتمانی قهرمان زن و مماشات گفتمانی در داستان لاک صورتی  جلال آلاحمد

مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|ااصل مقاله 


2. بررسی لحن پايدارانه و حماسی در ديوان ناصرخسرو

مهدي پرهام ، فاطمه نيروي آغميوني ، زهرا حسيني

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ «ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻳﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﺭﻳﺲ» ﻭ «ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ» ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺒﻜﻲ

فهیمه شفیعی اصفهانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4.بررسی تکامل الفبای فارسی- عربی از الفبای مانوی

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5.تاریخ به مثابه ابزار توجیه؛ بررسی مجلد ششم تاریخ بیهقی برمبنای نظریة تاریخگرایی نو

معین کمالی‌راد

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6.چند شعر غنایی گورانی(دی. ان. مکنزی)

سید مهدی سجادی

مشاهده مقالهصل مقاله

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

سردبیر

ویراستار انگلیسی

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها