سال پنجم/شماره نوزدهم/ زمستان 1400

مقاله پژوهشی

۱-تحلیل و نقد شعر «گردش سایه ها» سهراب سپهری از دیدگاه نقد فرمالیستی25-5

محمد مجید اوریادی زنجانی- دکتر علیرضا عرب بافرانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بازکاوی داستان‌های سیاوش و یوسف(ع) بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل51-26

دکتر غلامرضا شمسی- فریبا ایازی روزبهانی

مشاهده مقالهاصل مقاله 


3-بررسی نشانه  ­های موسیقی سبک بلوز با استفاده از نظریه نشانه شناسی پیرس 72-52

سید  محمد موسوی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-بررسی فرایند حذف و درج و تضعیف در گویش گزی با رویکرد نظریه زایشی 94-73

دکتر محمدرضا احمدخانی- دکتر علی کریمی فیروزجائی- بهناز ضرابی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رده شناختی گویش مازندرانی به عنوان گونه ای از زبان های ایرانی 120-95

فهیمه فرازمند

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-تأثیر جنسیت بر سبک داستانی بازی آخر بانو از بلقیس سلیمانی 145-121

فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله