عنوان مقاله (فارسی )

سال پنجم/شماره نوزدهم/ زمستان 1400

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-تحلیل و نقد شعر «گردش سایه ها» سهراب سپهری از دیدگاه نقد فرمالیستی………………………………..25-5

محمد مجید اوریادی زنجانی- دکتر علیرضا عرب بافرانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بازکاوی داستان‌های سیاوش و یوسف(ع) بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل……………………..51-26

دکتر غلامرضا شمسی- فریبا ایازی روزبهانی

مشاهده مقالهاصل مقاله 


3-بررسی نشانه  ­های موسیقی سبک بلوز با استفاده از نظریه نشانه شناسی پیرس……………………...72-52

سید  محمد موسوی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-بررسی فرایند حذف و درج و تضعیف در گویش گزی با رویکرد نظریه زایشی.…………………………………..94-73

دکتر محمدرضا احمدخانی- دکتر علی کریمی فیروزجائی- بهناز ضرابی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رده شناختی گویش مازندرانی به عنوان گونه ای از زبان های ایرانی………………………………..120-95

فهیمه فرازمند

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-تأثیر جنسیت بر سبک داستانی بازی آخر بانو از بلقیس سلیمانی……………………………………..145-121

فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

منابع و مراجع