سال سوم/شماره یازدهم/ زمستان ۱۳۹۸

مقاله پژوهشی

۱-بنیادگرایی انتقادی در آثار نجدی با تکیه بر«گیاهی در قرنطینه»       ص ۱۵-۵

حماد حسین‌زاده دیلمی و فاطمه تسلیمی

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-کوبیسم و واژانه ص ۳۵-۱۶

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

 مشاهده مقالهاصل مقاله 


۳-ولی و خرق عادت (کرامت) در کشف المحجوب هجویری  ص ۵۹-۳۶

دکتر سیما حاتمی نیا و لیلا مرادی  

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-ویژگی­ های برجسته ­ی سبکی در  موسیقی غزلیات قاسم انوار     ص ۹۹-۶۰

دکتر رحیم سلامت آذر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-درون‌مایه‌های هویت ملی در«فارسی بخوانیم» ص ۱۱۱-۱۰۰

اقبال تسلیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-خشونت زبانی و نارسایی آن در تعیین هویت و جنسیت سوژه ص ۱۲۶-۱۱۲

مرتضی فرهادی طولی، راحیل گل ­گیری و ساناز صادقی سوره

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-بررسی تاثیر فرایندهای واجی بر وام­ واژه ‏های انگلیسی در فارسی: بررسی رمان‏ بادبادک‏ باز اثر خالد حسینی ص ۱۳۹-۱۲۷

لیلا قلی پور و سید محمد موسوی

مشاهده مقالهاصل مقاله

مقالات پر بازدید

سال هفتم/شماره بیست و چهارم/ بهار 1402

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش گفتمانی قهرمان زن و مماشات گفتمانی در داستان لاک صورتی  جلال آلاحمد

مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|ااصل مقاله 


2. بررسی لحن پايدارانه و حماسی در ديوان ناصرخسرو

مهدي پرهام ، فاطمه نيروي آغميوني ، زهرا حسيني

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ «ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻳﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﺭﻳﺲ» ﻭ «ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ» ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺒﻜﻲ

فهیمه شفیعی اصفهانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4.بررسی تکامل الفبای فارسی- عربی از الفبای مانوی

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5.تاریخ به مثابه ابزار توجیه؛ بررسی مجلد ششم تاریخ بیهقی برمبنای نظریة تاریخگرایی نو

معین کمالی‌راد

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6.چند شعر غنایی گورانی(دی. ان. مکنزی)

سید مهدی سجادی

مشاهده مقالهصل مقاله

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

سردبیر

ویراستار انگلیسی

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها