سال سوم/شماره دهم/ پاییز ۱۳۹۸

مقاله پژوهشی

۱-بی‌تاریخی همزادان در داستان «یکلیا و تنهایی او»ص ۱۹-۵

دکتر فاطمه کاسی و عاطفه موسی‌پور

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-ویرانی تجربه در بوف کور ص۲۹-۲۰

دکتر علی تسلیمی

 مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-عشق به سه روایت (سیمین بهبهانی، سعادالصباح و امیلی دیکنسون) ص ۶۳-۳۰

دکتر حسن اکبری بیرق و فاطمه نفری

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-تحلیل هرمنوتیکی داستان ترجمه‌ شده شازده کوچولو بر اساس نظریه شلایر ماخر ص ۸۴-۶۴

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و پریسا سعیدیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-معنی‌شناسی عمیق ­گرا ص ۱۱۴-۸۵

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-بررسی مهارت حل‌مساله در شاهنامه فردوسی ص ۱۴۵-۱۱۵

مینا نبئی و دکتر رضا فهیمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-بررسی ساخت‌های پرسش‌واژی چندگانه در زبان مازندرانی: رویکردی کمینه‌گرا ص ۱۶۳-۱۴۶

مریم رشیدی

مشاهده مقالهاصل مقاله

صفحه ۱۶۳-۵

مقالات پر بازدید

سال هفتم/شماره بیست و چهارم/ بهار 1402

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش گفتمانی قهرمان زن و مماشات گفتمانی در داستان لاک صورتی  جلال آلاحمد

مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|ااصل مقاله 


2. بررسی لحن پايدارانه و حماسی در ديوان ناصرخسرو

مهدي پرهام ، فاطمه نيروي آغميوني ، زهرا حسيني

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ «ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻳﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﺭﻳﺲ» ﻭ «ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ» ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺒﻜﻲ

فهیمه شفیعی اصفهانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4.بررسی تکامل الفبای فارسی- عربی از الفبای مانوی

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5.تاریخ به مثابه ابزار توجیه؛ بررسی مجلد ششم تاریخ بیهقی برمبنای نظریة تاریخگرایی نو

معین کمالی‌راد

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6.چند شعر غنایی گورانی(دی. ان. مکنزی)

سید مهدی سجادی

مشاهده مقالهصل مقاله

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

سردبیر

ویراستار انگلیسی

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها