عنوان مقاله (فارسی )

سال دوم/شماره چهارم/ بهار ۱۳۹۷

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-واژانه و زبانشناسی ساختگرا 

صفحه  ۲۱-۵

علیرضا آذرپیک

 مشاهده مقاله| اصل مقاله


۲- تحلیل واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن

صفحه ۴۵ – ۲۲ پروین احمدی

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی کاربرد استعاره در گفتار نوجوانان دبیرستانی:رویکردی شناختی

صفحه ۷۱ – ۴۶

مریم رشیدی و دکتر مسعود اسدی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-سیری در زندگی، افکار و اندیشه های عطاملک جوینی

صفحه ۸۵– ۷۲

رویا دهقانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵- ریخت شناسی”باب بازجست کار دمنه”از کلیله و دمنه(براساس نظریه ولادیمیر پراپ)

صفحه ۱۰۴– ۸۶

دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و سمیه میکده 

مشاهده مقاله |اصل مقاله


۶- گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان ثالث با تاکید بر منطق مکالمه ی باختین

صفحه ۱۳۰ – ۱۰۵

مهتاب صادق نژاد

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-اعمال نفوذ در روابط داخلی دربار غزنوی (با تکیه بر میانجیگری در تاریخ بیهقی)

 صفحه ۱۵۵ – ۱۳۱

مصطفی آرزومند لیالکل

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۸-بررسی برخی از گونه های استفهام، امر، نهی، ندا در غزلیات شمس تبریزی

صفحه ۱۶۶– ۱۵۶

دکتر سیما حاتمی نیا

مشاهده مقالهصل مقاله


۹- جستاری در ضرب المثل­های رایج گویش لشنی

صفحه ۱۸۵– ۱۶۷

محمد رضائی و شکوفه دهقانی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۱۰- فایل PDF شماره ۴ مجله

صفحه ۱۸۵-۵

منابع و مراجع