سال دوم/شماره چهارم/ بهار ۱۳۹۷

مقاله پژوهشی

۱-واژانه و زبانشناسی ساختگرا صفحه  ۲۱-۵

علیرضا آذرپیک

 مشاهده مقاله| اصل مقاله


۲- تحلیل واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن صفحه ۴۵ – ۲۲ 

پروین احمدی

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی کاربرد استعاره در گفتار نوجوانان دبیرستانی:رویکردی شناختی صفحه ۷۱ – ۴۶

مریم رشیدی و دکتر مسعود اسدی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-سیری در زندگی، افکار و اندیشه های عطاملک جوینی صفحه ۸۵– ۷۲

رویا دهقانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵- ریخت شناسی”باب بازجست کار دمنه”از کلیله و دمنه(براساس نظریه ولادیمیر پراپ) صفحه ۱۰۴– ۸۶

دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و سمیه میکده 

مشاهده مقاله |اصل مقاله


۶- گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان ثالث با تاکید بر منطق مکالمه ی باختین صفحه ۱۳۰ – ۱۰۵

مهتاب صادق نژاد

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-اعمال نفوذ در روابط داخلی دربار غزنوی (با تکیه بر میانجیگری در تاریخ بیهقی) صفحه ۱۵۵ – ۱۳۱

مصطفی آرزومند لیالکل

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۸-بررسی برخی از گونه های استفهام، امر، نهی، ندا در غزلیات شمس تبریزی صفحه ۱۶۶– ۱۵۶

دکتر سیما حاتمی نیا

مشاهده مقالهصل مقاله


۹- جستاری در ضرب المثل­های رایج گویش لشنی

صفحه ۱۸۵– ۱۶۷

محمد رضائی و شکوفه دهقانی

مشاهده مقالهاصل مقاله

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله