نویسندگان محترم، هرگاه ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه با اختلال مواجه شد،می توانید مقاله خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

                        rokhsaresobh@yahoo.com

شیوه نامِه نگارش مقاله در نشریه مطالعات نقد زبانی و ادبی

نشریه علمی مطالعات نقد زبانی و ادبی به موضوعات و رویکردهای تخصصی زبان و ادبیات فارسی وحوزه های مختلف زبان همچون:

– پدیدارشناسی،هرمنوتیک و دریافت متن ادبی                                   
– سبک شناسی،مکتب ها و مانیفیست های ادبی
– مطالعات در حوزه های تاریخ ادبی،ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی
– روایت شناسی و مطالعات ادبی و زبانی
– پژوهش های زبان شناختی مرتبط با حوزه های آوایی،صرفی،نحوی،معنایی 
– معرفی نظریه های ادبی و بررسی جایگاه و شکل گیری آنها در شبکه نظریه ها
– ادبیات معاصر در ایران و جهان
– پدیدار شناسی، هرمنوتیک و دریافت متون ادبی
– پژوهش در حوزه های نشانه شناسی،معناشناسی،تحلیل گفتمان،جامعه شناسی و روان شناسی زبان
– ادبیات عامه و نقد آثار و متون قدیم و جدید
– زبان و ادبیات مدرن، نو(رمان،موج،تئاتر) و پسامدرن                           

– پژوهش های میان رشته ای با تاکید بر نقد زبانی و ادبی

می پردازد، از این رو شایسته است نویسندگان محترم، به موارد ذیل توجه فرمایند:

۱-نام و نام خانوادگی نویسنده به فارسی و انگلیسی به صورت کامل نوشته شود.

۲-میزان تحصیلات،رتبه علمی،گروه آموزشی،نام دانشکده،دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده به فارسـی و انگلیسی مشخص شـود. مانند: ( دانشجو / دانش آموخته / مربی / استادیار / دانشیار / استاد)

۳-نویسنده مسئول برای مکاتبات مقاله معرفی گردد.

۴-آدرس الکترونیکی کلیه نویسندگان نوشته شود.

۵-آدرس کامل پستی و شماره تلفن همراه آورده شود.

۶-مقاله ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت همزمان در مجله دیگری در حال بررسی باشد.

۷-مقاله باید شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی،نتیجـه گیـری و فهرست منابع باشد.

۸-مقاله حداکثر در ۲۰ صفحه با قلم B Nazanin فونت ۱۳ و متن انگلیسی با قلم Times New Roman فونت ۱۱ در سایز A4 تایپ شود.

۹-متن مقاله نباید از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز کند. (مقالات بیشتر از این تعداد کلمات،به نویسندگان بازگردانده خواهد شد) و چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

۱۰-واژگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه به فارسی و انگلیسی تایپ شود.

۱۱-پاورقی فارسی با قلم B Nazanin فونت 10 و  انگلیسی با قلم Times New Roman فونت 9 تایپ شود.

۱۲-فاصله سطرها ۱ سانتی متر باشد و تورفتگی سطر اول پاراگراف 0.5 تنظیم گردد.

  • نویسندگان محترم توجه داشته باشند که فرم اصالت متن و فرم تعارض منافع باید کاملاً تکمیل و  از طرف نویسندگان امضا شود و تصویر آن در بخش مربوط در ارسال مقاله بارگذاری شود.
  • در حروف‌چینی مقاله دقت کنید که بخش‌های مختلف واژه‌های چندقسمتی،مانند«می» مضارع (مانند «می‌نویسد») و «ها»ی جمع (مانند «چشم ها») و نیز واژه‌هایی مانند پدیدارشناسی و… الزاماً باید با نیم‌فاصله از هم جدا شوند. 

۱۳-ارجاع درون متنی: این نشریه شیوه‌نامه (APA) (American Psychological Association) را به‌عنوان روش ارجاع‌دهی و کتابنامه‌نویسی انتخاب کرده است. لطفاً ارجاع‌دهی را طبق این شیوه‌نامه و به شرح زیر تنظیم کنید:

(نام خانوادگی، سال انتشار اثر و شماره صـفحه) در داخـل پرانتـز درج گردد. ماننـد: (دبیر مقدم،۱۳۸۹: ۳۷)و در صــورت تعــدد منــابع از یــک نویســنده در یــک ســال،بــا افــزودن (الــف) ، (ب) و … در کنــار ســال انتشــار،مشــخص شــوند. مانند صفوی الف: ۱۳)(صفوی، ۱۳۹۲ب: ۴۵) 

۱۴-منابع (اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، گزارش، روزنامه، تارنما و…) در یکجا به صورت الفبایی مرتب شوند و تمام موارد با ویرگول جدا شوند.به غیر از شهر که دو نقطه (:) گذاشته شود. و ابتدای منابع، عدد یا خط تیره یا هرچیز دیگر گذاشته نشود و چنانچه نویسنده در منابع تکرار شود.از خط تیره و نقطه چین استفاده نشود بلکه اسم و خانوادگی نویسنده آورده شود.

 برای کتاب:

نام خانوادگی نویسنده کتاب، نام نویسنده کتاب. سال انتشار. نام کتاب (بصورت ایتالیـک)  نـام مکـان نشر و نام ناشر.

 برای مقاله:

نام خانوادگی نویسنده مقاله،نام نویسنده مقاله. سال انتشار. عنـوان مقالـه (داخـل گیومـه) . نـام مجلـه (به صـورت ایتالیک)، شماره پیاپی مجله (دوره یا شماره مجله): شماره صفحه اول و آخر مقاله.

 برای مجموعه مقالات:

نام خانوادگی نویسنده مقاله،  نام نویسنده مقاله. سال انتشار. عنوان مقاله (داخل گیومه). نام مجموعـه مقالات (به صورت ایتالیک)، نام گردآورنده. نام ناشر. شماره صفحه اول و آخر مقاله.

برای پایان نامه / رساله:

نام خانوادگی نویسنده پایان نامه،نام نویسنده پایان نامه. عنوان پایان نامه / رسـاله (به صـورت ایتالیـک) ، مقطع و رشته تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.

 برای تارنما:

نام خانوادگی نویسنده. نام نویسنده. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، عنوان مطلـب (داخـل گیومـه) ، نـام پایگـاه اینترنتی. نشانی پایگاه اینترنتی.

۱۵-مقاله به زبان فارسی باشد و تمامی اعداد داخل جدولها و همچنین اعداد محورهای، نمودارها به فارسی درج شوند.

۱۶-مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود و به ترتیب(ابتدا دانشجو، بعد استاد راهنما و بعد از آن مشاور یا هر شخص دیگر) نوشته شوند.

۱۷-مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

۱۸-اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۱۹- نیم فاصله و دستورهای نقطه گذاری (ویرگول، نقطه ویرگول، نقطه علامت سوال و …)در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، اما بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است. نوشتن،های غیر ملفوظ( ی،ۀ ) نیاز نیست.  کلمات شبیه به: (مسئله – تقریباً -مسئول و …..) درست تر هست.  

۲۰- فونت فارسی و انگلیسیی ارجاع درون متن به ترتیب، B nazanin  11 و 11  New Roman هست. 

۲۱-نویسندگان محترم باید هنگام ارسال مقاله 4 فایل را بارگذاری نمایند:

1- فایل اصل مقاله (حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان)

2-فایل مشخصنات نویسندگان( فقط مشخصنات نویسندگان)

3- فرم تعارض منافع ( انتهای صفحه)

4- فرم اصالت متن ( انتهای صفحه)

مقاله در برنامه word 2007 یا word 2010 ذخیره و از طریق سامانه مجله(بخش ارسال مقاله) یا مستقیماً به ایمیل نشریه(rokhsaresobh@yahoo.com) ارسال گردد.

۲۲- در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تأمین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع می باشد.

هزینه

لازم به ذکر است پس از دریافت پیام مبنی بر وصول و قابل داوری بودن مقاله،  ضروری است مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان بابت داوری به حساب ۰۲۲۵۴۱۱۵۷۰۰۰۵ یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۷۴۷۵۰۶۷۶ بانک ملی به نام آقای مرتضی پرویزی بابت  هزینه داوری واریز گردد و بعد از دریافت پیام مبنی بر پذیرش و قابل چاپ بودن مقاله، مبلغ 650000 تومان بابت چاپ و انتشار واریز گردد.بدیهی است بررسی، چاپ و انتشار مقاله منوط به پرداخت هزینه فوق است.

همچنین علاقه مندان می توانند برای برقراری ارتباط با دفتر مجله با شماره تلفن های ۰۱۳۳۳۴۲۶۲۱۴ -۰۹۱۱۱۳۱۱۵۷۷ تماس حاصل نمایند؛ در ضمن از طریق ایمیل مجله rokhsaresobh@yahoo.com امکان پاسخگویی به سوالات شما وجود دارد.

فرم تعارض منافع(پی دی اف شود)

فرم اصالت متن (پی دی اف شود)

مقالات پر بازدید

سال هفتم/شماره بیست و چهارم/ بهار 1402

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش گفتمانی قهرمان زن و مماشات گفتمانی در داستان لاک صورتی  جلال آلاحمد

مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|ااصل مقاله 


2. بررسی لحن پايدارانه و حماسی در ديوان ناصرخسرو

مهدي پرهام ، فاطمه نيروي آغميوني ، زهرا حسيني

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ «ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻳﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﺭﻳﺲ» ﻭ «ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ» ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺒﻜﻲ

فهیمه شفیعی اصفهانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4.بررسی تکامل الفبای فارسی- عربی از الفبای مانوی

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5.تاریخ به مثابه ابزار توجیه؛ بررسی مجلد ششم تاریخ بیهقی برمبنای نظریة تاریخگرایی نو

معین کمالی‌راد

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6.چند شعر غنایی گورانی(دی. ان. مکنزی)

سید مهدی سجادی

مشاهده مقالهصل مقاله

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

سردبیر

ویراستار انگلیسی

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها