نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
دکتر محمد صالح ذاکری

    دکتر ماندانا کلاهدوز محمدی 

     دکتر فریبا حسینی تشنیزی

دکتر علی   فیروزجایی

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

زبان و ادبیات فارسی

علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات

دانشگاه پیام نور

دکتر زهره صفوی زاده سهی زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر میلاد شمعی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مرتضی رشیدی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر  علیرضا نیکویی
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان
دکتر مریم حیدری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
دکتر مهدی مسبوق زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی همدان
دکتر علی نصرتی سیاهمزگی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
دکتر معصومه غیوری
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
دکتر علی تسلیمی

دکتر هنگامه واعظی

زبان و ادبیات فارسی

زبان شناسی همگانی

دانشگاه گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سعید گودرزی

دکتر آرتمیز صیاد چمنی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی 

دانشگاه ارومیه

دکتر سهیلا فرهنگی
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  پیام نور 
دکتر آسیه فقیه پرشکوهی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
دکتر بهرام شعبانی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم
دکتر عبدالله حسن زاده میر علی

دکتر مجید جلاله وند

 

دکتر امیر قربانپور

دکتر علی علیزاده جوبنی

دکتر سعید اکبری

زبان و ادبیات فارسی 

زبان و ادبیات فارسی

 

زبانشناسی

زبان و ادبیات فارسی

زبانشناسی

دانشگاه سمنان

دانشگاه فرهنگیان

 

دانشگاه تهران

دانشگاه گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی