نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
دکتر محمد صالح ذاکری

    دکتر ماندانا کلاهدوز محمدی 

     دکتر فریبا حسینی تشنیزی

دکتر علی   فیروزجایی

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

زبان و ادبیات فارسی

علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات

دانشگاه پیام نور

دکتر زهره صفوی زاده سهی زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر میلاد شمعی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مرتضی رشیدی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر  علیرضا نیکویی
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان
دکتر مریم حیدری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
دکتر مهدی مسبوق زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی همدان
دکتر علی نصرتی سیاهمزگی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
دکتر معصومه غیوری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
دکتر علی تسلیمی

دکتر هنگامه واعظی

زبان و ادبیات فارسی

زبان شناسی همگانی

دانشگاه گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سعید گودرزی

دکتر آرتمیز صیاد چمنی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی 

دانشگاه ارومیه

دکتر سهیلا فرهنگی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  پیام نور 
دکتر آسیه فقیه پرشکوهی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
دکتر بهرام شعبانی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم
دکتر عبدالله حسن زاده میر علی

دکتر مجید جلاله وند

دکتر فاطمه تقی نژاد

دکتر امیر قربانپور

دکتر علی علیزاده جوبنی

دکتر سعید اکبری

دکتر فاطمه عظیمی فرد

دکتر فاطمه گوشه نشین

دکتر حمیدرضا شعیری

زبان و ادبیات فارسی 

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبانشناسی

زبان و ادبیات فارسی

زبانشناسی

زبانشناسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فرانسه

دانشگاه سمنان

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه گیلان

دانشگاه تهران

دانشگاه گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی 

علامه طباطبایی

پیام نور

تربیت مدرس