نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
دکتر محمد صالح ذاکری

                           دکتر ماندانا کلاهدوز محمدی                     

     دکتر فریبا حسینی تشنیزی

  

دکتر علی   فیروزجایی

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

 

زبان و ادبیات فارسی

علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات

 

دانشگاه پیام نور

دکتر زهره صفوی زاده سهی زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر میلاد شمعی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مرتضی رشیدی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر  علیرضا نیکویی
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان
دکتر مریم حیدری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
دکتر مهدی مسبوق زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی همدان
دکتر علی نصرتی سیاهمزگی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
دکتر معصومه غیوری
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
دکتر علی تسلیمی

دکتر هنگامه واعظی

زبان و ادبیات فارسی

زبان شناسی همگانی

دانشگاه گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سعید گودرزی

دکتر آرتمیز صیاد چمنی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی 

دانشگاه ارومیه

دکتر سهیلا فرهنگی
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  پیام نور 
دکتر آسیه فقیه پرشکوهی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
دکتر بهرام شعبانی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم
دکتر عبدالله حسن زاده میر علی

دکتر مجید جلاله وند

دکتر فاطمه تقی نژاد رودبنه

دکتر امیر قربانپور

دکتر علی علیزاده جوبنی

زبان و ادبیات فارسی 

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبانشناسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه سمنان

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه گیلان

دانشگاه تهران

دانشگاه گیلان

مقالات پر بازدید

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها