عنوان مقاله (فارسی )

بازکاوی داستان‌های سیاوش و یوسف(ع) بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

منابع و مراجع