صاحب امتیاز و مدیرعلمی واجرایی

مرتضی پرویزی

مرتضی پرویزی

پژوهشگر مطالعات ادبی و زبانشناختی

رشته تحصیلی: ادبیات و زبان شناسی

پست الکترونیک:rokhsaresobh@yahoo.com

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

یوسف اسماعیل زاده

استادیاردانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک:ysmailzadeh@yahoo.com

سردبیر

علی تسلیمی

علی تسلیمی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک:taslimy1340@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه به ترتیب الفبا

یوسف اسماعیل زاده

یوسف اسماعیل زاده

استادیاردانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک:ysmailzadeh@yahoo.com

علی اکبر باقری خلیلی

علی اکبر باقری خلیلی

استاد دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:aabagheri@umz.ac.ir

غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

دانشیار دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:pirouz.40@yahoo.com

علی تسلیمی

علی تسلیمی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک:taslimy1340@yahoo.com

سعید حسام پور

سعید حسام پور

استاد دانشگاه شیراز

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: shessampour@yahoo.com

 عبدالله حسن زاده میرعلی

عبدالله حسن زاده میرعلی

دانشیار دانشگاه سمنان

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:a.hasanzadeh@semnan.ac.ir

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

پستالکترونیکی:d.hosaeini54@gmail.com

   نسرین رحیمیه

نسرین رحیمیه

استاد دانشگاه کالیفرنیا

رشته تحصیلی: ادبیات تطبیقی

پست الکترونیکی:nasrin.rahimieh@uci.edu

حمیدرضا شعیری

حمیدرضا شعیری

استاددانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فرانسه

پست الکترونیکی:shairi@modares.ac.ir

جیهاد شکری رشید

جیهاد شکری رشید

دانشیار دانشگاه صلاح الدین اربیل، عراق

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:Jihad.shukri@gmal.com

  مرتضی محسنی

مرتضی محسنی

دانشیار دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: mohseni@umz.ac.ir

فاطمه مدرسی

فاطمه مدرسی

استاد دانشگاه ارومیه

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:fatemeh.modarresi@yahoo.com

 علیرضا منوچهریان

علیرضا منوچهریان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

پست.لکترونیکی:manochehrian.alireza@gmail.com

علی(پدرام) میرزایی

علی(پدرام) میرزایی

دانشیار دانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: p_mirzaie@pnu.ac.ir

هنگامه واعظی

هنگامه واعظی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی :زبانشناسی

پست الکترونیک:hengamehvaezi@yahoo.com

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

هنگامه واعظی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی :زبانشناسی

پست الکترونیک:hengamehvaezi@yahoo.com

ویراستارفارسی

مرتضی پرویزی

مرتضی پرویزی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی وزبانشناسی

پست الکترونیکی: rokhsaresobh@yahoo.com

مقالات پر بازدید

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها