صاحب امتیاز و مدیر مسئول

مرتضی پرویزی

پژوهشگر مطالعات ادبیات تطبیقی

رشته تحصیلی: زبان شناسی

پست الکترونیکی: rokhsaresobh@yahoo.com

سر دبیر

بیژن ظهیری ناو

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: zahirinav@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر باقری خلیلی

استاد دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: aabagheri@umz.ac.ir

غلامرضا پیروز

استاد دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: pirouz.40@yahoo.com

علی تسلیمی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: taslimy1340@yahoo.com

سعید حسام پور

استاد دانشگاه شیراز

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: shessampour@yahoo.com

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی: d.hosaeini54@gmail.com

حمیدرضا شعیری

استاد دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فرانسه

پست الکترونیکی: shairi@modares.ac.ir

بیژن ظهیری ناو

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: zahirinav@yahoo.com

مرتضی محسنی

استاد دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: mohseni@umz.ac.ir

فاطمه مدرسی

استاد دانشگاه ارومیه

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: fatemeh.modarresi@yahoo.com

علیرضا منوچهریان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی: manochehrian.alireza@gmail.com

علی پدرام میرزایی

دانشیار دانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: p_mirzaie@pnu.ac.ir

هنگامه واعظی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: زبانشناسی

پست الکترونیکی: hengamehvaezi@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نسرین رحیمیه

استاد دانشگاه کالیفرنیا

رشته تحصیلی: ادبیات تطبیقی

پست الکترونیکی: nasrin.rahimieh@uci.edu

گارنیک آساطوریان

استاد رییس انستیتوی خاورشناسی دانشگاه روسی – ارمنی (اسلاوی) ایروان، ارمنستان

رشته تحصیلی: فرهنگ و زبان های باستانی

پست الکترونیکی: garnik.asatrian@rau.am

محمد سلیم مظهر

استاد ادبیات دانشگاه پنجاب لاهور، پاکستان – سردبیر نشریه دانش پاکستان و رییس سابق دانشگاه پنجاب

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: msmazharpu@gmail.com

علیم اشرف خان

استاد و مدیر اسبق بخش فارسی دانشگاه دهلی – هند

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: aleemashrafkhan@gmail.com

دلال عباس

استاد دانشگاه لبنان

رشته تحصیلی: ادبیات تطبیقی

پست الکترونیکی: dalalabbas@gmail.com

جیهاد شکری رشید

دانشیار دانشگاه صلاح الدین اربیل، عراق

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: Jihad.shukri@gmal.com

ویراستار فارسی

مرتضی پرویزی

پژوهشگر مطالعات ادبیات تطبیقی

رشته تحصیلی: ادبیات و زبان شناسی

پست الکترونیکی: rokhsaresobh@yahoo.com

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: زبانشناسی

پست الکترونیکی: hengamehvaezi@yahoo.com

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله