صاحب امتیاز و مدیر مسئول

مرتضی پرویزی

پژوهشگر مطالعات تاریخ ادبی جهان

رشته تحصیلی: زبان شناسی

پست الکترونیکی: rokhsaresobh@yahoo.com

سردبیر

بیژن ظهیری ناو

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: zahirinav@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

 

علی اکبر باقری خلیلی

استاد دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: aabagheri@umz.ac.ir

 

غلامرضا پیروز

استاد دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: pirouz.40@yahoo.com

 

علی تسلیمی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: taslimy1340@yahoo.com

 

سعید حسام پور

استاد دانشگاه شیراز

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: shessampour@yahoo.com

 

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی: d.hosaeini54@gmail.com

 

حمیدرضا شعیری

استاد دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فرانسه

پست الکترونیکی: shairi@modares.ac.ir

 

زهره صفوی زاده سهی

استادیار داشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: زبان شناسی

پست الکترونیکی: shairi@modares.ac.ir

 

بیژن ظهیری ناو

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: zahirinav@yahoo.com

 

مرتضی محسنی

استاد دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: mohseni@umz.ac.ir

 

فاطمه مدرسی

استاد دانشگاه ارومیه

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: fatemeh.modarresi@yahoo.com

 

علیرضا منوچهریان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی: manochehrian.alireza@gmail.com

 

علی پدرام میرزایی

دانشیار دانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: p_mirzaie@pnu.ac.ir

 

هنگامه واعظی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: زبان شناسی

پست الکترونیکی: hengamehvaezi@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

 

نسرین رحیمیه

استاد دانشگاه کالیفرنیا

رشته تحصیلی: ادبیات تطبیقی

پست الکترونیکی: nasrin.rahimieh@uci.edu

 

گارنیک آساطوریان

استاد و رییس انستیتوی خاورشناسی دانشگاه روسی – ارمنی (اسلاوی) ایروان، ارمنستان

رشته تحصیلی: فرهنگ و زبان های باستانی

پست الکترونیکی: garnik.asatrian@rau.am

 

محمد سلیم مظهر

استاد دانشگاه پنجاب لاهور، پاکستان – سردبیر نشریه دانش پاکستان و رییس سابق دانشگاه پنجاب

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: msmazharpu@gmail.com

علیم اشرف خان

استاد و مدیر اسبق بخش فارسی دانشگاه دهلی – هند

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: aleemashrafkhan@gmail.com

 

دلال عباس

استاد دانشگاه لبنان

رشته تحصیلی: ادبیات تطبیقی

پست الکترونیکی: dalalabbas@gmail.com

 

 ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: زبانشناسی

پست الکترونیکی: hengamehvaezi@yahoo.com

مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها