• برای ارسال مقاله باید اطلاعات مورد نیاز در مراحل زیر را وارد کرده و در مرحله تکمیل ارسال مقاله روی دکمه ارسال مقاله کلیک کنید. مقالاتی که تا ۳۰ روز تکمیل نشوند، از سامانه حذف می شوند.
 • انتخاب نوع مقاله برای ارسال ضروری می باشد.
 • هر گونه توضیحی که لازم است در مورد این مقاله برای هیات تحریریه ارسال کنید در اینجا وارد نمایید. توضیحات در مقاله شما نمایش داده نمی شود.
 • هرگونه منبع و مرجعی را که در مقاله به کار برده اید در این قسمت ذکر نمایید.
 • فایل‌های مورد نظر را ارسال کنید

  فایل‌های مرتبط با مقاله خود را از اینجا ارسال کنید. برای تغییر دادن ترتیب فایل‌ها شما می توانید با کلیک روی مشخصات فایل و کشیدن آن به سمت بالا یا پایین و یا با استفاده از آیکون های و ترتیب آنان را مشخص نمایید. انواع فایل‌های مجاز برای فایل اصلی مقاله عبارتند از: نام و مشخصات نویسندگان در فایل اصلی درج نشود. نام و اطلاعات نویسندگان را در فایل اختصاصی مشخصات نویسندگان درج کنید.
 •  
  ذخیره به عنوان پیش نویس

 

  مقالات پر بازدید

  شناسنامه نشریه

  صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

  مرتضی پرویزی

  مدیر مسئول

  یوسف اسماعیل زاده

  سردبیر

  علی تسلیمی

  اعضای هیات تحریریه

  یوسف اسماعیل زاده
  علی اکبر باقری خلیلی
  غلامرضا پیروز
  علی تسلیمی
  سعید حسام پور
  عبدالله حسن زاده میرعلی
  سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
  نسرین رحیمیه
  حمیدرضا شعیری
  جیهاد شکری رشید
  مرتضی محسنی
  فاطمه مدرسی
  علیرضا منوچهریان
  علی(پدرام) میرزایی
  هنگامه واعظی
   

  مشاور علمی

  حمیدرضا شعیری
  فاطمه مدرسی
  سعید حسام پور
  نسرین رحیمیه
  علی اکبر باقری خلیلی
  علی(پدرام) میرزایی
  غلامرضا پیروز
  علی تسلیمی
  یوسف اسماعیل زاده
  هنگامه واعظی

  ویراستار ادبی

  مرتضی پرویزی

  ویراستار انگلیسی

  هنگامه واعظی

  دوره انتشار

  فصل نامه

  شاپا چاپی

  2676-4199

  شاپا الکترونیکی

  2676-5098

  جست وجو

  بانک ها و نمایه ها