اعضای هیات تحریریه


صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

دانشجوی دکتری زبان شناسی

پست الکترونیکی:  rokhsaresobh@yahoo.com

 

 

مدیر مسئول

1

یوسف اسماعیل زاده

استادیار دانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی:   ysmailzadeh@yahoo.com

 

سردبیر

1

علی تسلیمی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: taslimy1340@yahoo.com

 

اعضای هیات تحریریه به ترتیب الفباء

1

یوسف اسماعیل زاده

استادیار دانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: ysmailzadeh@yahoo.com

 

سیده نازنین امیر ارجمندی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: زبان شناسی همگانی

پست الکترونیکی:n_arjmandi@yahoo.com

1علی اصغر باباصفری

دانشیار دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: babasafari44@gmail.com

 

مرتضی پرویزی

دانشجوی دکتری زبان شناسی

پست الکترونیکی: rokhsaresobh@yahoo.com

 

1

علی تسلیمی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: .taslimy1340@yahoo.com

 

1

حمید جعفری

دانشیار دانشگاه ولی عصر(ع) رفسنجان

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: hzer1345@yahoo.com

 

1

سعید حسام پور

استاد دانشگاه شیراز

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: shessampour@yahoo.com

    عبدالله حسن زاده میرعلی

     دانشیار دانشگاه سمنان

     رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

      پست الکترونیکی:a.hasanzadeh@semnan.ac.ir

1

رامین رحمنی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

پست الکترونیکی: raminrahmany@yahoo.com

 

1

نرجس بانو صبوری

دانشیار دانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی: فرهنگ و زبانهای باستانی

پست الکترونیکی: n_sabouri@yahoo.com

  

زهره صفوی زاده سهی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: زبان شناسی همگانی

پست الکترونیکی: naghme_linguist@yahoo.com

 

1

مرجان طاهری اسکویی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: زبان شناسی همگانی

پست الکترونیکی: ms_osgouei@yahoo.com

 

1

مرتضی محسنی

دانشیار دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: mohseni@umz.ac.ir

 

1

علی(پدرام) میرزایی

دانشیار دانشگاه پیام نور

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

پست الکترونیکی: p_mirzaie@pnu.ac.ir

 

1

هنگامه واعظی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رشته تحصیلی: زبان شناسی همگانی

پست الکترونیکی: hengamehvaezi@yahoo.com

 

ویراستار انگلیسی

1

هنگامه واعظی

رشته تحصیلی: زبان شناسی

ویراستار  فارسی

1

مرتضی پرویزی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی – زبان شناسی

 

 


تمام حقوق این وب سایت برای نشریه علمی رخسار زبان محفوظ می باشد.